مشکلاتی که شما مطرح کردید؛ چرا شهرداری عیدی کارمندان اداری منطقه یک را پرداخت نمی کند؟

فیلم |الله‌کرم:به اقتصاددولت نمره زیر صفر می‌دهم| زیباکلام:اقتصادایران تاظهور امام‌زمان درست نمی‌شودکارمندان مشکلات خود را اعلام کردند. فیلم |الله‌کرم:به اقتصاددولت

1 2 3 10